forummedmarket.pl

forummedmarket.pl
Forum Polskich Szpitali MedMarket 2012
22 listopada 2012, Hilton Warsaw Hotel & Convention Centre
Zapraszamy do udziału w VIII Forum Polskich Szpitali MedMarket 2012. Konferencja zgromadzi dyrektorów publicznych i prywatnych placówek służby zdrowia, prezesów dużych sieci medycznych oraz przedstawicieli firm dostarczających sprzęt i usługi medyczne. czytaj więcej...
Konferencja zakończona
Zamów udział w wystawie
Strona główna » Sponsoring » FCG Knowledge Management Ltd

FCG Knowledge Management Ltd

Stoisko A5

FCG (Finishing Consulting Group) - Praca dla jakości działalności

FCG International LTD jest multidyscyplinarną firmą specjalizującą się w doradztwie oraz organizacji szkoleń. Firma operuje w kilkunastu krajach na całym świecie.  Oferowane usługi wspierają rozwój oraz jakość działalności klientów firmy. Ich zakres obejmuje wsparcie na poziomie podejmowania decyzji, rozwoju operacyjnego po planowanie przestrzenne z uwzględnieniem walorów środowiskowych. Strategia firmy skupia się na oferowaniu szytych na miarę rozwiązań wpisujących się w potrzeby oraz wymagania klientów. Firma działa poprzez połączenie zdolności zarządzania podstawowymi projektami z doświadczeniem we współpracy z różnymi globalnymi organizacjami ekspertów. Grupy te obejmują uniwersytety i inne placówki oświatowe, gospodarcze i społeczne organizacje badawcze, organizacje sektora publicznego, prywatne firmy konsultingowe i inne firmy, jak również organizacje pozarządowe i niezależnych konsultantów.

Głównym akcjonariuszem spółki jest Stowarzyszenie Fińskich Władz Lokalnych i Regionalnych w Finlandii. Władze lokalne mają szeroki zakres odpowiedzialności za świadczenie podstawowych usług obywatelom. Dokonuje się to poprzez silny samorząd oparty na demokracji i lokalnym podejmowaniu decyzji, a także prawo do nakładania podatków. Fiński samorząd jest reprezentowany przez swoich przedstawicieli w Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy. Uniwersytet w Helsinkach jest drugim co do wielkości udziałowcem Finnish Consulting Group (FCG). Od końca 80-tych był jednym z najważniejszych partnerów dla FCG w operacjach międzynarodowych. Założony w 1640, Uniwersytet w Helsinkach to najstarsza placówka szkolnictwa wyższego w Finlandii. Jest wiodącą uczelnią w zakresie badań naukowych oraz działań edukacyjnych.

Dział firmy FCG zajmujący się rozwiązaniami społecznymi i zdrowotnymi łączy wiedzę z zakresu technologii teleinformatycznych z systemami inteligentnych koncepcji przekładających się na konkretne działania z prostotą wdrażania w zakresie nowoczesnych narzędzi biznesowych.

W dziedzinie ochrony zdrowia wyniki zależą, od jakości posiadanych zasobów oraz efektywności ich wykorzystania. Im wyższa efektywność i mniejsza ich zmienność, tym większa dostępność i jakość usług oraz obniżenie ich kosztów.
Rozwiązania oferowane przez FCG wspierają rozwój i zmiany w działalności, niezależnie od jej zakresu. Z jej pomocą możliwe jest:
 Uczynienie opieki zdrowotnej i społecznej jeszcze bardziej dostępnej oraz jeśli to możliwe – jeszcze bliższej potrzebom klientów.
 Poprawa technicznej jakości usług socjalnych i opieki zdrowotnej.
 pomoc pracownikom opieki społecznnej i ochrony zdrowia w profesjonalnym zarządzaniu świadczonymi usługami, na podstawie wiarygodnych informacji.
 Przygotowanie opracowań naukowych w celu zwiększenia poziomu satysfakcji z opieki społecznej i zdrowotnej.

FCG jest zaangażowana w ponad 5,000 projektów na całym świecie. Posiada doświadczenie w zakresie wdrażania dużych, złożonych projektów we wszystkich sektorach działalności.


FCG (Finnish Consulting Group) – Working for well-being

FCG International Ltd is a multi-disciplinary consulting and training company operating in several countries around the world. We produce services that support a good life for our customers, ranging from decision-making support and operational development to community planning with attention to environmental values. Our strategy is to provide services tailored to meet the specific needs and requirements of our various clients. This is done by combining our core project management capability with substance expertise, in co-operation with a variety of the expert organizations globally. These partnerships include universities and other educational establishments, economic and social research organizations, public sector organizations, private consultancies and other companies, NGOs and independent consultants.

The major shareholder of the company is the Association of Finnish Local and Regional Authorities in Finland. Local authorities have a broad responsibility for the provision of basic services to the citizens through the strong self-government based on the local democracy and decision making, and the right to levy taxes. Finnish local government is represented by a delegation in the Council of Europe’s Congress of Local and Regional Authorities. The University of Helsinki is the second biggest shareholder of the Finnish Consulting Group. Since the end of the 80’s it has been one of the most important resource bases and partners for FCG in international operations. Founded in 1640, the University of Helsinki is the oldest and leading university in educational research and education in Finland.

FCG’s Social and Health Care Systems combine in-depth ICT-expertise with substance matter knowledge into smart concepts as well as a concrete, but still easy-to-use, business intelligence toolset. In health care service delivery results depend on the efficiency and quality of the resources. Higher efficiency and less variability increase the availability and quality of services and reduce production costs. FCG's systems support the development and changes of operations and services irrespective of the line of the business. With help of these systems it is possible to:
• Bring social and healthcare – if possible – even closer to the client’ needs.
• Improve the technical quality of the social and healthcare services.
• Help the social and healthcare staff to manage the services professionally and based on reliable information.
• Produce scientific research in order to increase the appreciation of the social and healthcare and its’ effects.

We have been involved in creating well-being in more than 5.000 projects across the world with the experience of implementing complex, large-scale development projects in all our main sectors.

http://www.fcg.fi/international/ +358-10-409-4455 Osmontie 34
00610 Helsinki, Finland

Skontaktuj się z firmą


 Security code

 

  • MEDICALNET.pl
  • PETROLNET.pl
  • HORECANET.pl
BROG Marketing © BROG Marketing Sp. z o.o. S.K. Wszelkie prawa zastrzeżone.